Wprowadzenie Kodeksu Postępowania Spółek Grupy Ekoenergetyka-Polska (Code of Conduct)

kodeks postępowania grupy ekoenerketyka polska, Ekoenergetyka

Z przyjemnością przedstawiamy Wam nasz wspólny Kodeks Postępowania Spółek Grupy Ekoenergetyka-Polska.  Celem Kodeksu jest w szczególności promowanie i wspieranie etycznego działania oraz rozwój kultury organizacyjnej opartej na szeroko rozumianej zgodności, szacunku wobec ludzi oraz otaczającej nas przyrody. 

Kodeks wskazuje także na wartości Grupy tj. ETYKĘ, EDUKACJĘ i POSTĘP oraz wynikające z nich zasady, stanowiące fundament kultury organizacyjnej Grupy.

➔ Dążymy do POSTĘPU, stale rozwijając nasz potencjał techniczny i intelektualny. 

➔ Dbamy o swoją EDUKACJĘ oraz EDUKUJEMY społeczeństwa w zakresie rozwiązań sprzyjających efektywnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniom. 

➔ Przestrzegamy zasad ETYKI, przyczyniając się do rozwoju równoważącego kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. 

Dzięki wartościom możemy prowadzić i rozwijać naszą działalność, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego oraz pozytywnie wpływać na społeczeństwo i środowisko.

Kodeks jako dokument formalny został przyjęty w organizacji Uchwałą Zarządu Ekoenergetyka-Polska S.A. oraz Zarządów pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej i począwszy od dnia 1 lutego 2024 r. jest dokumentem obowiązującym w tych podmiotach. 

Kierując się zasadami opisanymi w Kodeksie w zakresach takich jak:

➔Profesjonalizm i odpowiedzialność za zasoby,

➔ Dbałość o klientów,

➔ Jakość i zrównoważony łańcuch dostaw,

➔ Relacje z kontrahentami, w tym weryfikacja kontrahentów,

➔ Odpowiedzialność finansowa,

➔ Poufność i ochrona informacji,

➔ Uczciwa konkurencja,

➔ Zwalczanie i reagowanie na nadużycia,

➔ Zarządzanie konfliktem interesów,

➔ Przestrzeganie praw człowieka,

➔ Równe traktowanie w zatrudnieniu i zakaz dyskryminacji,

➔ Poszanowanie różnorodności,

➔ Dbałość o bezpieczeństwo pracy i przyjazne środowisko pracy,

➔ Transparentna polityka personalna,

➔ Rozwój innowacyjności,

➔ Przeciwdziałanie korupcji  i polityka prezentowa,

➔ Dbałość o środowisko naturalne,

tworzymy uczciwy i wiarygodny biznes oraz wspieramy nasz wizerunek godnego zaufania partnera. Kodeks może także służyć jako narzędzie, które pomaga nam podejmować decyzje w sytuacjach trudnych i niejasnych.

Wierzymy, że kultywowanie naszych wartości oraz przestrzeganie zasad opisanych w Kodeksie to klucz do osiągnięcia długofalowego sukcesu całej Grupy Ekoenergetyka-Polska, zapewniania jakości naszych produktów, usług i działań oraz budowania trwałych relacji z naszymi partnerami, opartych na szacunku, zaufaniu i działaniu dla wspólnego dobra. 

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do niezwłocznego zapoznania się z Kodeksem Postępowania Spółek Grupy Ekoenergetyka-Polska, a w przypadku pytań, do kontaktu na  adres wskazany w Kodeksie: compliance@ekoenergetyka.com

Zarząd EKOENERGETYKA-POLSKA S.A.


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody