Ogólne Warunki Gwarancji

Data publikacji: 11.07.2023r.

Ogólne Warunki Gwarancji Ekoenergetyka – Polska S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846229 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP 9731013938, REGON 081115852, BDO: 000014716, o kapitale zakładowym w wysokości 323 889,00 złotych, opłaconym w całości

obowiązujące od dnia: 19 grudnia 2022 r.

1. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji wyrażenia pisane wielką literą oznaczają:

1.1. „Dzień Roboczy” – oznacza dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od pracy;

1.2. „EE-Service” – oznacza spółkę działającą pod firmą Ekoenergetyka-Service spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, KRS 0000590194, będącą autoryzowanym serwisem EEP;

1.3. „Ekoenergetyka” lub „EEP” – oznacza spółkę pod firmą Ekoenergetyka-Polska spółka akcyjna, będącą producentem Stacji Ładowania;

1.4. „Nieuprawniona ingerencja” – każda modyfikacja Urządzenia lub inne działanie naruszające jego integralność, nawet jeżeli nie powoduje zmiany podstawowych cech Stacji ładowania, a w szczególności: samodzielna naprawa przez Klienta (jeżeli nie uzyskał stosownej autoryzacji) lub nieuprawnioną osobę trzecią, wymiana komponentów, modyfikacja oprogramowania, naprawa przekraczająca zakres udzielonej autoryzacji;

1.5. „Klient” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabyła Urządzenie na podstawie Umowy;

1.6. „Okres Gwarancji” – okres, na który EEP udziela gwarancji na Urządzenie;

1.7. „OWG” – oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji;

1.8. „Partner Serwisowy” – oznacza przedsiębiorcę, posiadającego autoryzację EE-Service na wykonywanie czynności serwisowych Urządzeń w imieniu EE-Service. Partnerem Serwisowym może być również Klient, jeżeli uzyskał ww. autoryzację, przy czym w takiej sytuacji EEP ani EE-Service nie ponosi odpowiedzialności za usuwanie wad przez Partnera Serwisowego;

1.9. „Umowa” – oznacza umowę sprzedaży, dostawy lub inną umowę cywilnoprawną, na podstawie której Klient uzyskuje prawo własności Urządzenia, niezależnie od trybu i formy zawarcia Umowy (oferta, przetarg, forma ustna, itp.);

1.10. „Urządzenie” lub „Stacja Ładowania” – oznacza wyprodukowaną przez EEP stację ładowania zdefiniowaną w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) lub wyprodukowaną przez EEP mobilną stację ładowania pojazdów elektrycznych. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest także dostawa komponentów Stacji Ładowania jako niezależnych, samodzielnych i odrębnych produktów, przez „Urządzenie” rozumie się także takie komponenty;

1.11. „Wada” – fabryczna wada fizyczna lub prawna Urządzenia, polegającą na jego niezgodności z Umową, w tym wady jakościowe, produkcyjne lub materiałowe, ujawnione w toku prawidłowej eksploatacji Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, przy czym Wady nie stanowi niezgodność z Umową wynikająca wyłącznie z zużycia się Urządzenia zgodnie z normalnym cyklem życia, a Gwarancją nie są objęte elementy Urządzeń ulegające naturalnemu zużyciu w przypadku użytkowania Urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.

1. Charakter OWG

1.1. Niniejsze OWG wraz z Umową i wszystkimi jej załącznikami w pełni i całkowicie regulują stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Stronami w zakresie usuwania Wad. Wszelkie nawiązania do ofert, propozycji lub aktów wewnętrznych Klienta, nie oznaczają przyjęcia warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została wyrażona wprost w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy zawartej między EEP a Klientem, a treścią OWG, wiążąca jest treść niniejszych OWG, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.

1.2. Na potrzeby gwarancji, Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, aniżeli OWG.

1.3. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na Urządzenia wyraźnie wskazane jako objęte Gwarancją w Umowie.

2. Warunki gwarancji

2.1. W ramach gwarancji EEP oświadcza, że Urządzenia pozbawione będą jakichkolwiek Wad przez okres nie krótszy niż Okres Gwarancji, pod warunkiem ich prawidłowej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem oraz załączoną do Urządzenia dokumentacją, w tym instrukcją obsługi.

2.2. W ramach gwarancji EEP oświadcza również, że zainstalowane w Urządzeniach oprogramowanie pozbawione będzie jakichkolwiek wad, tzn. że będzie posiadać wszystkie funkcje niezbędne do eksploatacji Urządzenia przez okres nie krótszy niż Okres Gwarancji, pod warunkiem jego prawidłowego użytkowania przez Klienta, zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje zarówno podstawową wersję oprogramowania, jak i wszelkie jego późniejsze modyfikacje i aktualizacje dokonane przez EEP w Okresie Gwarancji, przy czym niniejsze OWG nie nakładają na EEP żadnego obowiązku dostarczania aktualizacji i modyfikacji oprogramowania. Obowiązki te regulować może odrębna umowa lub dokument pomiędzy Klientem i EEP. Okres Gwarancji dla oprogramowania nie będzie biegł od nowa od chwili dostarczenia jego zaktualizowanej i zmodyfikowanej wersji.

2.3 O ile Umowa nie stanowi inaczej, Ekoenergetyka udziela gwarancji na Urządzenia na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Początek biegu gwarancji liczony jest:

 • 2.3.1. w przypadku Stacji Ładowania sprzedawanych wraz z usługą instalacji – od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Stacji Ładowania po instalacji, protokołu SAT lub innego podobnego dokumentu, który potwierdza prawidłowe zainstalowanie Stacji Ładowania w miejscu jej eksploatacji, albo od momentu faktycznego rozpoczęcia eksploatacji Stacji Ładowania (którekolwiek z powyższych nastąpi najwcześniej);
 • 2.3.2. w przypadku Urządzeń niewymagających instalacji lub Stacji Ładowania sprzedawanych bez usługi instalacji – od dnia wystawienia przez Ekoenergetykę faktury VAT/rachunku/paragonu/innego właściwego dokumentu potwierdzającego rozporządzenie Urządzeniem objętego gwarancją, albo od momentu faktycznego rozpoczęcia eksploatacji Stacji Ładowania (którekolwiek z powyższych nastąpi najwcześniej).

W przypadku gdy w instalacji Urządzenia nie bierze udziału EEP ani EE-Service, Klient zobowiązany jest przesłać EEP dokument potwierdzający wykonanie instalacji (np. protokół odbioru po instalacji, SAT itp.) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zainstalowania Urządzenia.

2.4. Świadczenia z tytułu gwarancji realizować może EEP samodzielnie lub z pomocą podwykonawców.

2.5. Gwarancja obowiązuje wyłącznie pod następującymi, łącznie spełnionymi warunkami:

 • 2.5.1. Urządzenia będą transportowane, instalowane, przechowywane i eksploatowane zgodnie z informacjami zawartymi w karcie katalogowej, dokumentacji technicznej, załączonej do Urządzenia instrukcji serwisowej bądź w innej dokumentacji przekazanej przez EEP. Dokumentacja techniczna załączona do Urządzenia zawiera szczegółowy opis danego Urządzenia wraz z ogólnym wskazaniem jego zastosowania, który odnosi się do standardowych warunków pracy Urządzenia;
 • 2.5.2. Urządzenia nie będą transportowane, instalowane, przechowywane i eksploatowane w warunkach otoczenia zagrażających ich konstrukcji, powłoce lakierniczej lub wyposażeniu elektrycznemu zainstalowanemu w Urządzeniach. Do tych warunków w szczególności zalicza się: wilgotność oraz temperatura inna niż określona w dokumentacji technicznej załączonej do Urządzenia, obecność w powietrzu substancji chemicznych nieobojętnych, ponadnaturalne promieniowanie UV, ponadnormatywne zapylenie powietrza oraz wstrząsy i wibracje;
 • 2.5.3. eksploatacja Urządzeń następować będzie zgodnie z ich przeznaczeniem i podaną specyfikacją produktów (np. instrukcja montażu, karta katalogowa, informacje podane na etykiecie lub obudowie Urządzenia);
 • 2.5.4. Urządzenia podlegać będą okresowym przeglądom serwisowym, jeżeli taki wymóg będzie przewidziany w dokumentacji dołączanej do Urządzeń. Obsługa serwisowa Urządzeń może być dokonywana tylko przez EEP, EE-Service lub Partnera Serwisowego (w zakresie udzielonej Partnerowi Serwisowemu autoryzacji). O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszystkie koszty wykonania przeglądów okresowych pokrywa Klient, co nie zwalnia Klienta z obowiązku samodzielnego zgłoszenia się do EEP, EE-Service lub Partnera Serwisowego do przeglądu okresowego;
 • 2.5.5. Urządzenia zostały zainstalowane przez Ekoenergetykę, EE-Service lub Partnera Serwisowego (w zakresie udzielonej Partnerowi Serwisowemu autoryzacji) według warunków określonych w instrukcji serwisowej oraz wszelkiej innej dokumentacji technicznej załączonej do Urządzenia oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną;
 • 2.5.6. wszelkie modyfikacje Urządzeń lub aktualizacje oprogramowania mogą być dokonywane wyłącznie przez Ekoenergetykę, EE-Service lub Partnera Serwisowego (w zakresie udzielonej Partnerowi Serwisowemu autoryzacji);
 • 2.5.7. o ile i w zakresie w jakim Umowa nie stanowi inaczej – wszelkie naprawy, bądź konserwacje Urządzeń mogą być dokonywane wyłącznie przez Ekoenergetykę, EE-Service lub Partnera Serwisowego;
 • 2.5.8. Urządzenia nie mogą być narażone na niezgodne z przeznaczeniem przeciążenia mechaniczne i/lub chemiczne zagrażające ich konstrukcji, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym, znajdującym się wewnątrz Urządzeń;
 • 2.5.9. temperatura otoczenia i napięcie zasilania nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości, określonych dla danego Urządzenia w dokumentacji technicznej załączonej do Urządzenia specyfikacji lub właściwych normach technicznych;
 • 2.5.10. Urządzenie nie zostało poddane żadnym Nieuprawnionym Ingerencjom.

2.6. Naruszenie którejkolwiek z zasad określonych w Punkcie 2.5. powyżej, powoduje wygaśnięcie gwarancji w odniesieniu do takiego Urządzenia i utratę przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji.

2.7. Niezależnie od powyższego, EEP ma prawo odmowy realizacji świadczeń w ramach gwarancji:

 • 2.7.1. w przypadku gdy w instalacji Urządzenia nie brało udziału EEP ani EE-Service, a Klient nie przesłał EEP dokumentu potwierdzającego wykonanie instalacji (np. protokół odbioru po instalacji, SAT itp.);
 • 2.7.2. w przypadku gdy Klient posiada jakiekolwiek zaległości finansowe względem EEP.

3. Zakres gwarancji

3.1. O ile Umowa wprost nie stanowi inaczej, odpowiedzialność EEP z tytułu ustawowej rękojmi za wady Urządzenia lub zainstalowanego w nim oprogramowania jest w najszerszym dopuszczalnym przez prawo właściwe zakresie wyłączona.

3.2. Gwarancja nie obejmuje:

 • 3.2.1. kosztów nieuzasadnionego zgłoszenia, w tym m.in. kosztów montażu i demontażu wadliwego Urządzenia, kosztów transportu Urządzenia lub jego części albo komponentu do magazynu i odesłania Urządzenia, kosztów dojazdu serwisu do Klienta oraz innych podobnych kosztów. Powyższe koszty pokrywa w całości Klient, na podstawie faktury wystawionej przez EEP;
 • 3.2.2. Urządzeń posiadających usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne, numery artykułów, nazwy Urządzeń, znaki określające ich producenta lub inne oznaczenia pozwalające na ich identyfikację;
 • 3.2.3. Wad powstałych w wyniku Nieuprawnionej ingerencji w Urządzenie (w tym oprogramowanie) Klienta lub innej niż EEP, EE-Service lub Partner Serwisowy (w zakresie udzielonej Partnerowi Serwisowemu autoryzacji) osoby trzeciej.
 • 3.2.4. Wad ujawnionych po upływie Okresu Gwarancji lub po jej wygaśnięciu.

4. Zgłaszanie roszczeń gwarancyjnych

4.1. Zgłoszenie powinno zostać dokonane mailowo na adres: serwis@ekoenergetyka-service.com lub service@ekoenergetyka-service.com na formularzu zgłoszenia wad, przekazanym Klientowi przez EEP lub EE-Service. Klient powinien przesłać zgłoszenia na najbardziej aktualnej wersji formularza przekazanego mu przez EEP lub EE-Service, a w każdym wypadku zawierać szczegółowo udokumentowany opis powstałej Wady. W przypadku braku wystarczającej dokumentacji i informacji, Ekoenergetyka ma prawo zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentacji, które zgłaszający powinien przesłać niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia zażądania dodatkowych informacji, pod rygorem zawieszenia terminu realizacji usunięcia Wady oraz braku odpowiedzialności EEP za nieusunięcie lub nieprawidłowe usunięcie Wady spowodowane brakiem otrzymania wymaganych informacji i dokumentów w ww. terminie. Niezależnie od powyższego, Ekoenergetyka może dokonać oględzin Urządzenia lub zdalnego połączenia z Urządzeniem, celem weryfikacji zgłaszanej Wady, zaś Klient ma obowiązek umożliwić Ekoenergetyce dokonanie oględzin Urządzenia lub zdalnego połączenia z Urządzeniem.

4.2. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług naprawczych i umożliwienia sprawnego procesu usunięcia wad, zalecane jest, aby Klient zgłosił zauważone wady w ciągu 12 (dwunastu) godzin od chwili ich zidentyfikowania. Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zgodnie z ust. 4.1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od powzięcia informacji o Wadzie Urządzenia, pod rygorem braku odpowiedzialności EEP za nieusunięcie lub nieprawidłowe usunięcie Wady spowodowane opóźnieniem Klienta w zgłoszeniu Wady.

4.3. Zgłoszenie uznawane jest za dokonane z chwilą, gdy dotrze ono do EEP lub EE-Service w sposób umożliwiający odbiorcy zgłoszenia zapoznanie się z jego treścią, w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.

5. Usuwanie Wad

5.1. Z zastrzeżeniem, postanowień kolejnych, w przypadku, gdy zgłaszana Wada Urządzenia objęta jest OWG, Ekoenergetyka dokona jej bezpłatnego usunięcia poprzez naprawienie Urządzenia zdalnie lub w miejscu jego usytuowania bądź w innym uzgodnionym przez Strony miejscu. W przypadku gdy w ramach Umowy wskazano lokalizację sprzedanego Urządzenia, a po dostawie Urządzenia jest ono eksploatowane w innym miejscu niż wskazano w Umowie, EEP ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z realizacją czynności usuwania wad opisanych w Gwarancji w miejscu innym niż docelowa lokalizacja sprzedanego Urządzenia wskazana lub wynikająca z Umowy.

5.2. Usunięcie Wady Urządzenia może polegać także na wymianie komponentów Urządzenia na używane lub poddane regeneracji, które pod względem wydajności, funkcjonalności i niezawodności będą równoważne z komponentami nowymi i będą wolne od wad i braków materiałowych. W uzasadnionych przypadkach, wedle samodzielnej decyzji Ekoenergetyki, usunięcie Wady Urządzenia może także polegać na wymianie całego wadliwego Urządzenia na nowy egzemplarz pozbawiony Wad.

5.3. Z zastrzeżeniem Punktu 5.6. usunięcie Wady nastąpi:

 • 5.3.1. zdalnie – w ciągu 24 (dwudziestu-czterech) godzin od chwili odebrania zgłoszenia przez Ekoenergetykę lub;
 • 5.3.2. jeżeli Wada nie może zostać usunięta zdalnie, Wada zostanie usunięta w miejscu usytuowania Urządzenia – w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych od chwili przyjazdu na miejsce pracowników EEP lub pracowników podwykonawcy EEP, lub;
 • 5.3.3. jeżeli Wada nie jest usuwana w miejscu usytuowania Urządzenia, Wada będzie usunięta w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia Urządzenia do miejsca naprawy zgodnie z Punktem 5.4. lub 5.5.

5.4. Z zastrzeżeniem Punktu 5.5., jeżeli do usunięcia Wady Urządzenia konieczne okaże się jego przetransportowanie poza miejsce jego usytuowania, Ekoenergetyka dokona jego bezpłatnego demontażu i wedle własnego wyboru: a) na własny koszt oraz ryzyko przetransportuje do miejsca naprawy, a po usunięciu Wady – na własny koszt i ryzyko przetransportuje Urządzenie z powrotem do miejsca jego usytuowania albo b) pokryje koszty zorganizowanego przez Klienta w porozumieniu z Ekoenergetyką transportu Urządzenia do miejsca naprawy i z powrotem do miejsca jego usytuowania. W każdym wypadku, po usunięciu wady i przetransportowaniu Urządzenia z powrotem na miejsce usytuowania, Ekoenergetyka ponownie bezpłatnie zamontuje Urządzenie w miejscu w którym pierwotnie było zainstalowane. W przypadku gdy transport Urządzenia organizowany jest przez Klienta, Klient zobowiązany jest wyraźnie oznaczyć na przesyłce numer seryjny danego Urządzenia. Brak podania numeru seryjnego może skutkować odmową przyjęcia przesyłki i odesłaniem Urządzenia Klientowi na jego ryzyko.

5.5. W przypadku mobilnych Stacji Ładowania i innych Urządzeń niezamontowanych na stałe w jednym miejscu lub urządzeniu, EEP, wedle własnego wyboru: a) usuwa Wady zdalnie lub na miejscu w którym takie Urządzenie jest eksploatowane, albo b) na własny koszt i ryzyko przetransportuje takie Urządzenie do miejsca naprawy, albo c) wskaże Klientowi miejsce, do którego Klient zobowiązany będzie do odesłania wadliwego Urządzenia z wyraźnym oznaczeniem na przesyłce numeru seryjnego danego Urządzenia. Brak podania numeru seryjnego może skutkować odmową przyjęcia przesyłki i odesłaniem Urządzenia Klientowi na jego ryzyko. Koszty transportu Urządzenia w obie strony pokrywa EEP.

5.6. Ekoenergetyka zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu usunięcia Wady w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub zamówienia niestandardowych części. W przypadku, gdy Urządzenie zostanie zainstalowane w lokalizacji innej niż wskazanej w Umowie lub innej niż w chwili w której Okres Gwarancji rozpoczął swój bieg, Ekoenergetyka dokona indywidualnej wyceny naprawy serwisowej, a czas przeprowadzenia naprawy zostanie uzgodniony z Klientem.

5.7. Usunięcie Wady będzie potwierdzone w drodze wiadomości e-mail wysłanej Klientowi i nie wymaga potwierdzenia przez EEP lub Klienta. Jeżeli Wada nadal nie została usunięta, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Ekoenergetykę w sposób określony w Punkcie 4.1.

5.8. Odpowiedzialność EEP z tytułu udzielonej gwarancji ograniczona jest do wartości Urządzenia z dnia zawarcia Umowy.

5.9. Jeżeli zgłaszana Wada Urządzenia nie jest objęta OWG lub zachodzi sytuacja opisana w Punkcie 2.7. OWG, EEP niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta oraz EE-Service i może odmówić jej usunięcia. Nie wyklucza to możliwości usunięcia takiej wady, usterki lub błędu w ramach odrębnie wycenionego zamówienia i oferty EEP lub w ramach odrębnych umów serwisowych, na zasadach w nich określonych.

5.10. Zgłaszając Wady, Klient powinien precyzyjnie wskazać, czy domaga się ich usunięcia w ramach gwarancji, czy w ramach innych roszczeń, które mogą mu przysługiwać na podstawie indywidualnie określonych w Umowie warunków. W przypadku braku określenia powyższego w zgłoszeniu, decyzja o tym, w ramach którego reżimu rozpoznane zostanie zgłoszenie należy do EEP.

5.11. W ramach OWG jedynym sposobem usunięcia Wady i jedynym roszczeniem przysługującym Klientowi w związku z wystąpieniem Wady jest żądanie jej usunięcia na zasadach opisanych w OWG. W szczególności Klientowi nie przysługują inne uprawnienia takie jak m.in. żądanie obniżenia ceny, żądanie odstąpienia od Umowy, żądanie wymiany Urządzenia na nowy egzemplarz pozbawiony Wad.

6. Postanowienia końcowe

6.1. O ile OWG lub Umowa wprost nie stanowią inaczej, Wady usuwane są w ramach OWG bezpłatne. Dopuszcza się możliwość wykonania odpłatnych napraw serwisowych Urządzeń, w tym także napraw po- lub poza- gwarancyjnych, których warunki winny być każdorazowo ustalane między Klientem a EEP lub EE-Service, jako autoryzowanym serwisem Ekoenergetyki.

6.2. EEP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, podwyższone koszty, za utratę możliwości korzystania z Urządzenia, jego funkcjonalności, za uszkodzenia Urządzenia, za utracone korzyści, oszczędności, kontrakty, przychody ani za jakiekolwiek straty lub koszty dodatkowe niewynikające z bezpośredniej winy EEP.

6.3. Prawem właściwym dla OWG jest prawo polskie.

6.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszych OWG będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby EEP.


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody