Ogólne Warunki Sprzedaży

Data publikacji: 09.10.2023r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG EKOENERGETYKA-POLSKA S.A.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług mają zastosowanie do umów zawieranych przez Ekoenergetyka-Polska S.A., na podstawie których dochodzi do sprzedaży towarów lub usług, bez względu na podstawę i formę ich zawarcia.
 2. Użyte w OWS definicje, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  • Oferta – oznacza oświadczenie woli zawarcia umowy na warunkach wskazanych w Ofercie i OWS, złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę,
  • OWS – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług,
  • Wykonawca / EE Polska – oznacza spółkę Ekoenergetyka-Polska S.A.,
  • Zamawiający – oznacza podmiot, który zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie Oferty,
  • Zapytanie Ofertowe – informacje podane przez Zamawiającego w jakiejkolwiek formie, określające ogólne wymagania Zamawiającego, na podstawie których sporządzana jest Oferta.
 3. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach wskazanych w Ogólnych Warunkach Gwarancji Wykonawcy, dostępnych na stronie internetowej https://ekoenergetyka.com/.
 4. Oferta nie obejmuje produktów oraz kosztów wprost niewskazanych w Ofercie, w tym:
  • instalacji, uruchomienia, odbiorów (w tym: UDT), jeżeli wprost nie zostały wskazane w Ofercie,
  • dostawy oprogramowania;
  • prac projektowych, budowlanych, przyłączeniowych,
  • pozwoleń administracyjnych,
  • stacji transformatorowej,
  • badań gruntu, dostawy i montażu fundamentów,
  • dostawy i położenia kabli,
  • brandingu stacji ładowania.
 5. Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE na dostarczone stacje ładowania oraz dokumentację techniczną w języku polskim.
 6. W przypadku zmiany wytycznych przekazanych w Zapytaniu Ofertowym lub innych warunków realizacji, Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty.
 7. W przypadku dostawy poza terytorium Polski, na żądanie Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia dostawy i wykonania usługi, w szczególności poprzez przekazanie CMR, zwrot potwierdzonej WZ, przekazanie podpisanego protokołu z dostawy lub wykonania usługi, potwierdzenie w formie mailowej.
 8. Wyłącza się zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków zakupów, sprzedaży itd. stosowanych przez Zamawiającego, o ile odrębne pisemne pod rygorem nieważności ustalenia Stron nie będą stanowić inaczej.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów wskazanych w Ofercie, z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako niezależną od stron, zewnętrzną okoliczność której nie można było przy zachowaniu należytej staranności zapobiec ani jej przewidzieć, w tym w szczególności sytuację epidemiologiczną COVID-19 lub z uwagi na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wykonawca niezwłocznie poinformuje o wszelkich zmianach w Ofercie spowodowanych w/w okolicznością.
 10. Wykonawca może realizować swoje zobowiązania z pomocą dowolnych podwykonawców, na co akceptując Ofertę Zamawiający wyraża zgodę.
 11. W przypadku zaakceptowania Oferty, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie dostawy z niezbędnym wyprzedzeniem. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek odbioru stacji ładowania oraz prawidłowego przygotowania miejsca dostawy oraz instalacji, w tym obowiązek zapewnienia przyłącza, a także pozyskanie wszelkich zgód, zezwoleń i pozwoleń niezbędnych do instalacji produktów (jeżeli dotyczy) oraz ich eksploatacji (o ile Oferta nie stanowi inaczej). Jeżeli dostawa produktów wymaga jakiegokolwiek kontaktu z osobami trzecimi innymi niż podwykonawcy Wykonawcy (np. z innymi przewoźnikami, którzy mają dostarczać przesyłkę w miejscu dostawy w planowanym jej terminie), Zamawiający będzie odpowiedzialny za prawidłową koordynację dostawy z takimi osobami trzecimi, aby umożliwić realizację zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego.
 12. W przypadku akceptacji Oferty, obowiązkiem Zamawiającego będzie odbiór zamówionych produktów i usług.
 13. Akceptując Ofertę Zamawiający oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacjami załączonymi do Oferty i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do ich treści. Wykonawca nie gwarantuje, że dostarczane produkty i usługi będą posiadać, osiągną lub sprostają warunkom, parametrom, właściwościom lub funkcjonalnościom niewskazanym wprost w załączonych specyfikacjach i nie gwarantuje w jakikolwiek sposób, wprost lub dorozumianie, przydatności handlowej ani gotowości do osiągnięcia założonego przez Zamawiającego celu. Nieosiągnięcie lub nieposiadanie przez towary lub usługi jakichkolwiek właściwości, parametrów, specyfikacji lub funkcjonalności niewymienionych wprost w załączonych specyfikacjach nie będzie stanowić ich wady ani żadnego innego rodzaju nieprawidłowego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi prosimy niezwłocznie zgłaszać na adres e-mail wskazany na wstępie Oferty.
 14. Dostawa towarów na rzecz Zamawiającego odbywa się na warunkach EXW Incoterms 2020. Towary będą wydawane i dostępne w magazynach Wykonawcy pod adresem: Nowy Kisielin – Rozwojowa 7a, 66-002 Zielona Góra.
 15. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji dostaw i usług określonych w Ofercie oraz przechowania zamówionych produktów na koszt i ryzyko Zamawiającego w przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia z jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego, łączącego Wykonawcę oraz Zamawiającego.
 16. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia z jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego, łączącego Wykonawcę oraz Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wyznaczenia dodatkowego, ostatecznego terminu do uiszczenia zaległej płatności. Po jego bezskutecznym upływie, Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej w wyniku akceptacji Oferty w całości lub w wybranej części. Prawo do odstąpienia powinno zostać zrealizowane w terminie miesiąca od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu płatności.
 17. W przypadku braku możliwości odbioru lub instalacji stacji ładowania w terminie wynikającym z Oferty, Zamawiający pokryje koszty przechowania stacji ładowania oraz ewentualne koszty dodatkowe poniesione przez Wykonawcę, w tym koszty ponownego transportu stacji ładowania do miejsca dostawy na podstawie odrębnej faktury. Niezależnie od powyższego, w przypadku przechowania dostarczanych towarów zgodnie z powyższym, Wykonawcy przysługuje również prawo wystawienia faktury i żądania 100% wynagrodzenia za przechowywane towary.
 18. O ile odrębna dokumentacja, odrębne warunki licencji itd. wprost nie wskazują inaczej, Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego żadnych autorskich praw majątkowych ani nie udziela żadnych licencji do dostarczanych treści.
 19. Strony wyłączają zastosowanie art. 681 kodeksu cywilnego.
 20. Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na podmiot trzeci.
 21. Prawem właściwym dla Oferty oraz – w przypadku jej akceptacji – do stosunku prawnego powstałego wskutek zaakceptowania Oferty będzie prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) oraz norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo wg siedziby Wykonawcy.
 22. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ustawowej rękojmi za wady dostarczanych towarów i usług jest wyłączona.
 23. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zakresie odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z Oferty ograniczona jest do 100% wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie i obejmuje wyłącznie bezpośrednią szkodę rzeczywistą wywołaną nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści.
 24. Nie znajdą zastosowania żadne inne ogólne warunki zamówień, sprzedaży, świadczenia usług i tym podobne, chyba że Strony na piśmie postanowią inaczej lub inaczej wskazano w samej Ofercie.
 25. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do Oferty stanowią jej integralną część.
 26. O ile Oferta nie wskazuje inaczej, wszelkie zmiany umowy zawartej wskutek akceptacji Oferty wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 27. Wykonawca oświadcza że jest „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody