Badania i Rozwój<br>napędzające elektromobilność - Ekoenergetyka

Badania i Rozwój
napędzające elektromobilność

Ekoenergetyka-Polska S.A. oprócz działalności produkcyjnej prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w transporcie niskoemisyjnym.

Działalność ta jest skupiona wokół transportu wykorzystującego napędy elektryczne. Choć główny kierunek działalności wciąż stanowią prace związane z infrastrukturą ładowania elektrycznych pojazdów bateryjnych, to w 2020 r. rozpoczęto także prace koncepcyjne w obszarze systemów tankowania wodorem z innowacyjnymi dystrybutorami hybrydowymi.

Wiąże się to z koniecznością ciągłego rozwoju wysoce wykwalifikowanej kadry oraz pozyskiwania i rozwoju infrastruktury do prowadzenia badań w obszarze elektroniki, energoelektroniki i inżynierii materiałowej. W ostatnich latach zasoby kadrowe Spółki uzupełniają pracownicy posiadający doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych zdobyte na uczelniach i w ośrodkach badawczo-rozwojowych.


Zaplecze badawcze Spółki oprócz budowy i rozbudowy kolejnych centrów badawczo-rozwojowych uzupełniane jest także o wysoce specjalistyczną aparaturę pomiarową i badawczą, która umożliwia lub umożliwiać będzie prowadzenie badań (na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych) w obszarze oddziaływania urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych na środowisko zewnętrzne oraz oddziaływania środowiska zewnętrznego na te urządzenia.

więcej ->

badania i rozwój elektromobilność, Ekoenergetyka

Centrum Laboratoryjne
Elektromobilności (CLE)

 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zarówno w zakresie emisji promieniowaneji przewodzonej jaki i odporności na zaburzenia przewodzone i indukowane

 • Badania składowych pola elektromagnetycznego w zakresie emisji przestrzennej pola elektrycznego i magnetycznego

 • Badania parametrów
  jakości energii

 • Testy obciążeniowe
  i badania termodynamiczne

 • Badania bezpieczeństwa
  urządzeń

 • Badania hałasowe w zakresie identyfikacji źródeł hałasu

 • Badania środowiskowe w komorach klimatycznych

 • Badania korozyjne i starzeniowe m.in. w komorach solarnych, UV i solnych

 • Badania stopnia
  ochrony IP

 • Badania wytrzymałościowe
  stopnia IK

Urządzenia elektryczne w zakresie EMC powinny spełniać dwa warunki – być odporne na zaburzenia i nie zakłócać pracy innych urządzeń, czyli nie emitować zaburzeń. Poziomy emisji i odporności są ściśle określone i znormalizowane. Podczas testów badana jest odporność oraz emisja tworzonych w CLE prototypów. Celem jest doprowadzenie do stanu w którym będą one spełniały wszelkie normy.

CLE to jedyne laboratorium w Polsce, które posiada wyposażenie, umożliwiające wykonanie badań EMC urządzeń o mocy kilkuset kilowatów oraz prądzie zasilania i obciążenia do 800 A.

Aparatura pomiarowa w Centrum Laboratoryjnym Elektromobilności umożliwia pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, emitowanego przez urządzenia.

W ten sposób precyzyjnie określamy wpływ, jaki mają stacje ładowania na otoczenie. Uzyskana wiedza pomaga w zminimalizowaniu oddziaływania, które może mieć negatywny wpływ na pracę infrastruktury ładującej lub innych urządzeń pracujących w otoczeniu.

Energia elektryczna zakupiona przez klienta końcowego, dostarczana do punktu poboru powinna być odpowiedniej jakości. Zasilane urządzenia nie mogą w jakikolwiek sposób negatywnie wpływać na sieć zasilającą i obniżać jakość energii elektrycznej.

Badania w laboratorium CLE dotyczą wszystkich kluczowych parametrów elektrycznych konstruowanych prototypów. Celem jest stworzenie takich rozwiązań, które w żaden sposób nie zaburzą parametrów dostarczanej energii.

Świat przełącza się na elektromobilność i coraz więcej inwestujemy w urządzenia o dużych mocach.
Przepływ prądu elektrycznego jest ściśle związany z wydzielaniem energii cieplnej. Im większe moce, tym więcej ciepła. Badania CLE prowadzone w tym obszarze skupiają się głownie wokół opracowania jak najskuteczniejszej metody odprowadzenia tego ciepła z urządzenia.

Jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również niezawodności i żywotności urządzeń. W przypadku niektórych elementów elektronicznych zmiana temperatury pracy o 10% powoduje dwukrotne skrócenie ich żywotności.
Dzięki zestawom sztucznych obciążeń z rewersem energii do sieci AC, możliwe jest wykonywanie długotrwałych testów obciążeniowych przy zredukowanym poborze energii z sieci. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do testowania obiektów o dużych mocach, zarówno pod względem efektywności energetycznej jak i ochrony środowiska.

Jest to jeden z najważniejszych obszarów testów i badań. Szeroki wachlarz przeprowadzonych w tym zakresie analiz, pozwala określić czy i na ile dane urządzenie jest bezpieczne dla użytkownika i zabezpiecza go przed porażeniem prądem elektrycznym.

W tej chwili zakres testów rozszerzany jest nawet o badanie prądu dotykowego.

Hałas w naszym środowisku staje się coraz większym problemem, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. Badania naukowe dowodzą, że hałas jest drugim po stresie źródłem chorób u ludzi. Ekspercki zespół naukowców Ekoenergetyki przeprowadza testy i realizuje projekty badawcze, których celem jest opracowanie pasywnych i aktywnych rozwiązań, które minimalizują hałas emitowany do środowiska. Prace skupiają się głównie w obszarze infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Centrum wyposażone jest w najbardziej zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową, spełniającą światowe standardy, takie jak kamera akustyczna z hexagonalną matrycą 128 mikrofonów, precyzyjny system obrazowania akustycznego, czy analizator dźwięku.

Badania w komorach klimatycznych pozwalają symulować warunki, w jakich mogą pracować urządzenia elektryczne od mroźnej zimy, po bardzo upalne lato. Pozwala to na sprawdzenie, jak badane urządzenia będą działać i reagować na różne wartości i zmiany temperatury oraz wilgotność powietrza.

Komory klimatyczne na wyposażeniu CLE umożliwiają normatywne badania działania prototypów w temperaturze otoczenia od -70°C do + 150°C w komorze typu walk-in oraz od -70°C do +180°C w komorze o objętości 750l. Obie komory umożliwiają uzyskanie wilgotności względnej od 10 do 98% Rh.

Komory starzeniowe i korozyjne w laboratorium Ekoenergetyki umożliwiają normatywne badania materiałów w zakresie przyśpieszonych testów starzeniowych w odniesieniu do oddziaływania promieniowania UV lub promieniowania o widmie zbliżonym do słonecznego.

Przyśpieszone testy korozyjne prowadzone są w atmosferze mgły solnej lub ze zraszaniem.

Urządzenia pomiarowe w Centrum Laboratoryjnym Elektromobilności umożliwiają pełne badanie stopnia ochrony IP. Obudowy urządzeń instalowanych na zewnątrz muszą w skuteczny sposób zabezpieczać podzespoły elektryczne w ich wnętrzu. Zabezpieczenie to dotyczy wnikania pyłu, kurzu, różnego rodzaju drobin oraz wody (np. podczas deszczu).

Oznaczenia prowadzone są w zakresie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych oraz wnikaniem i oddziaływaniem wody.

W Centrum Laboratoryjnym Elektromobilności wykwalifikowany zespół bada stopień odporności IK, czyli poziom wytrzymałości urządzeń na uszkodzenia mechaniczne.

Wyposażenie laboratorium umożliwia klasyfikację wytrzymałości mechanicznej obudów w zakresie od IK0 do IK10 metodą młota wahadłowego lub swobodnie spadającego młota.

Technologie wodorowe

Postęp jaki dokonuje się w technologiach wodorowych oraz rosnąca dojrzałość rynkowa tych technologii sprawia, że coraz pewniej wdrażane są w branży elektromobilności.

Mając świadomość jaki potencjał niesie ze sobą technologia wodorowa, Ekoenergetyka rozpoczęła prace B+R w tym obszarze. W ramach jednego z realizowanych projektów tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe Technik Wodorowych w Transporcie, którego głównym celem, poprzez inwestycję początkową w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz technologii wodorowych w transporcie, promocja rozwiązań oraz prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej.

badania i rozwój elektromobilność, Ekoenergetyka

Energoelektronika stacji ładowania

W ramach realizowanych projektów badawczych i prac B+R zespół Ekoenergetyki opracowuje prototypy przekształtników jedno oraz dwukierunkowych AC/DC, DC/DC do zastosowań w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.

Celem jednego z realizowanych obecnie projektów jest stworzenie stacji ultraszybkiego ładowania typu HPCVC (High Power Commercial Vehicle Charging) o napięciu wyjściowym 1500 VDC i prądzie ładowania do 500 A. Już na etapie projektowania zespół zwraca szczególną uwagę na modelowanie i analizy właściwości energetycznych, termodynamicznych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz emitowanego hałasu. Właściwości i parametry prototypów testowane są we własnym Centrum Laboratoryjnym Elektromobilności w Zielonej Górze.

badania i rozwój elektromobilność, Ekoenergetyka

Magazyny energii

Badania zasobników energii pod względem współpracy z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych

Współpraca zasobników energii ze stacjami ładowania

Opracowanie własnych dedykowanych rozwiązań układowych oraz algorytmów sterowania

Magazyny energii w formie elektrochemicznych zasobników to obszar bardzo intensywnie rozwijający się w ostatnich latach. Związany jest nie tylko z energetyką czy elektromobilnością (pojazdy elektryczne) Z dużą mocą zaczyna wchodzić w obszar infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Magazyn energii współpracujący np. ze stacją ładowania pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na moc szczytową, poprawia profil napięciowy w miejscu przyłączenia, wspiera pracę sieci AC, poprawia profil energetyczny i zwiększa niezawodność zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach prowadzonych prac B+R opracowujemy m.in. prototypowe „szyte na miarę” systemy magazynowania energii, opracowujemy autorskie i dedykowane algorytmy sterowania zasobnikami energii i współpracy z siecią zasilającą oraz stacją ładowania, a także badamy właściwości zasobników energii.

badania i rozwój elektromobilność, Ekoenergetyka

Galeria


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody